Tag Archives: Сербия

Poslanik Državne Dume ruskog parlamenta: ,,Srbija priznaje Krim kao deo Rusije,,

10 jula ruski parlament ratifikovao ugovor između Ruske Federacije I Republike Srbije o socijalnom izdržavanju.Međunarodni document pretpostavlja proporcijalno učešće država u izdržavanju penzija I drugim vrstama socijalne pomoći gradjana,boravivši neki period vremena na teritoriji države-kontraagenta.Ovako,naprimjer gradjani Rusiji koji su radili nekoliko godina u Srbiji neće izgubiti ovaj staž putem dobijanja penzije-on će biti pokriven od srpske strane.To se tiče srpskig gradjana koji žive u Rusiji. Posebnim blokom u diskusiji medjunarodnog ugovora pre njegovog donošenja stalo je pitanja o građanima Krima.O njemu je rekao poslanik u Ruskoj Dumi izabran od strane Krima Pavel Šperov ( stranka LDPR)

Депутат ГД: Сербия признаёт Крым частью России

10 июля российский парламент ратифицировал договор между Российской Федерацией и Республикой Сербией о социальном обеспечении. Международный документ предполагает пропорциональное участие государств в обеспечении пенсиями и другими видами социальных пособий граждан, пребывавших какой-то период времени на территории страны-контрагента. Так, например, граждане России, проработавшие несколько лет в Сербии, не утратят этот стаж при начислении пенсии – он будет покрыт сербской стороной. То же касается сербских граждан, проживающих в РФ.